Bangkok, Thailand

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Sayonara - Pat Kirby

Sayonara - Pat KirbySayonara - Pat Kirby

Sayonara, Japanese goodbye….ซาโยนาระ คำกล่าวลาของชาวอาทิตย์อุทัย

Whisper sayonara....เมื่อกระซิบกล่าวคำลา
But you mustn't cry...อย่าร้องไห้

No more we stop to see pretty cherry blossoms...ไม่มีเรา ที่หยุดดูดอกซากุระบานอีกแล้ว
No more we ‘neath the tree looking at the sky...ไม่มีเราใต้ต้นไม้ นั่งมองท้องฟ้าอีกแล้ว
Sayonara, sayonara Goodbye….ซาโยนาระ ซาโยนาระ ลาก่อน

Sayonara, if it must be so...ซาโยนาระ หากฟ้าลิขิตเช่นนั้น
Whisper sayonara...ก็กระซิบกล่าวคำลา
Smiling as we go...และยิ้มเมื่อต้องจากกัน

No more we stop to see pretty cherry blossoms...ไม่มีเรา ที่หยุดดูดอกซากุระบานอีกแล้ว
No more we 'neath the tree looking at the sky...ไม่มีเราใต้ต้นไม้ นั่งมองท้องฟ้าอีกแล้ว
Sayonara, sayonara Goodbye….ซาโยนาระ ซาโยนาระ ลาก่อน
Sayonara, sayonara Goodbye….ซาโยนาระ ซาโยนาระ ลาก่อนSayonara - The Majestic Orchestra
Sayonara - Pat Kirby Sayonara - Pat Kirby Sayonara - Pat Kirby

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น